Sportslig Utvalg (under oppdatering)

Leder av sportslig utvalg:Margrete Ræge, daglig leder
ma-raege@online.no
mob: 93266680
Sportslig leder Turn; Siv Rita Eikeskog

Mandat
Ivareta STFs sportslige interesser i henhold til Mål og Strategiplan for perioden 2004-2009, vedtatt på Årsmøtet 25. februar 2004.

Oppgaver

Overordnet ansvar for foreningens sportslige prinsipper og aktiviteter
Planlegge og organisere de sportslige aktivitene
Utarbeide budsjett i samarbeid med daglig leder og styret
Utarbeide aktivitetsprogram for gymnastikk i god tid før sesongstart
Ansette timebaserte instruktører i overensstemmelse med daglig leder, evt. forlenge eksisterende avtaler
Innstille til Styret trenere på elitesiden; turn menn, turn kvinner og RG
Utarbeide oversikt/navnelister over eliteutøvere
Oppstartsmøte med instruktører før hver sesong
Oppfølging av aktiviteter og trenere. Tilbakemeldinger til instruktører/trenere
Utarbeide terminlister for turn menn, turn kvinner og RG
Gi instruktører/trenere nødvendig faglig støtte og opplæring
Organisere talentutvikling
Organisere spesielle treningstiltak
Arrangere egne kurs etter behov
Administrere påmelding til eksterne kurs for instruktører/trenere og dommere
Organisere sportslige konkurranser og mindre stevner; Guttesamling, Bra Bedre Best, DY, Sesongoppvisning vår/jul, Klubbmesterskap og lignende Større stevner og festivaler organiseres som egne prosjekter.
Delta på Turnting (NGTF) hvert 2. år. Delta på Kretsting.
Utarbeide oppvisningsprogram for utøvere