Styret for Stavanger Turnforening

Styret for Stavanger Turnforening består pr. i dag av følgende personer:

Kjetil Dyngeland, leder
Kristian Oppedal, nestleder
Frode Fossum, medlem
Andrea Sunde Kurekova, medlem
Leif Åge Berge , medlem
Inger Kittilsen, varamedlem

Styrets rolle

Ref. Stavanger Turnforenings Lov § 14 :

Foreningen ledes og forpliktes av styret, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Kontrollkomitee:

Ellinor Bryne og Margrethe Søraas

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forestå foreningens administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Dersom det oppstår større avvik fra det vedtatte budsjett, f.eks. som følge av sviktende inntekter eller økte kostnader, plikter styret og foreta nødvendige justeringer av aktivitetsnivået.
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.