Styret for Stavanger Turnforening

Styret for Stavanger Turnforening består pr. i dag av følgende personer:

Arne Kjetil Nilsen , leder
Linda Houge, nestleder
Heidi Øxnevad Haavik, medlem
Kjetil Dyngeland , medlem
Svein Erik Johnsen , medlem
Lillian Grytør Byklum, medlem
Geir Berglyd , varamedlem
Gunn Helen Jøssang , varamedlem

Styrets rolle

Ref. Stavanger Turnforenings Lov § 14 :

Foreningen ledes og forpliktes av styret, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Ellinor Bryne, Dagfinn Danielsen og Per Starheim

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forestå foreningens administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Dersom det oppstår større avvik fra det vedtatte budsjett, f.eks. som følge av sviktende inntekter eller økte kostnader, plikter styret og foreta nødvendige justeringer av aktivitetsnivået.
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.